Raumpläne

LMU Hauptgebäude Erdgeschoss, Räume A011, A021, A016, D001, D003, D005, D007, Garderobe A002

Level0

LMU Hauptgebäude 1. Stock, Große Aula, Speerträger (Registrierung), Senatssaal, Dekanatsgang, Thomas-Mann-Halle, Räume A115, A119, A125

Level1

Schellingstraße, Räume S001-S007

Schellingstrasse